Tổ Chức

Hiệu trưởng: Hoàng Minh Quang

Phó HT: Phạm Quang Thanh

Tổ trưởng KHTN-XH: Hồ Quang Yên

Tổ trưởng 9 môn: Hoàng Thị Oanh

Tổ trưởng chuyên biệt: Nguyễn Hữu Thành