BÁO CÁO TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Tháng Mười 11, 2018 7:58 sáng

PHÒNG GD–ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH & THCS QUẢNG THỦY                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 04/KH- QT                                                  Quảng Thủy, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

 “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018”

 

Thực hiện công văn số 121/ CV-BCĐ ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh;

Công văn số 1987/SGDĐT-GDCN-TX ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Sở GD Và ĐT Quảng Bình;

      Kế hoạch số 374/ PGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD Thị xã Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh)” .

Trường TH & THCS Quảng Thủy lập kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh)” như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để cán bộ, nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cộc sống.

Tạo cơ hội cho tất cả mọi người có được kiến thức nền tảng trong thời đại hiện đại hoá công nghệ thông tin để tiếp tục trau dồi kiến thức cần thiết cho bản thân .

Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự học, tự đọc, tự nghiên cứu sách, tài liệu; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
 2. Công tác tuyên truyền, hưởng ứng.

– Tổ chức treo băng rôn hưởng ứng tuần lễ trước thời gian tổ chức khai mạc cho đến khi kết thúc tuần lễ học tập suốt đời.

Nội dung băng rôn: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh)” .

– Thư viện mở cửa tổ chức giới thiệu và phục vụ bạn đọc các ngày trong tuần, giúp các em học sinh tìm hiểu kiến thức, tự học, tự tra tìm tài liệu tại Thư viện…

– Tổ chức cho học sinh viết “ Cảm nghỉ qua cuốn sách đã đọc”

 1. Thời gian:

* Công tác chuẩn bị:

+ Từ sáng ngày 25/09/2018 treo băng rôn “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 – Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh)” cho đến ngày 07/10/2018 ( Chi đoàn)

+ Từ ngày : 27/09/2018 đến 07/10/2018

– Hoàn thiện các điều kiện tổ chức hoạt động tuần lễ ( Ban NGLL- cô Nhi).

– Thông báo kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 tới toàn thể CBGV-HS.

* Tổ chức khai mạc

 1. Thời gian tổ chức: Từ 6h45 đến 7h30 ngày 03 tháng 10 năm 2018

– Thời gian hưởng ứng: Từ ngày 03/10/2018 đến ngày 07/10/2018

 1. Địa điểm: Sân trường – Trường TH & THCS Quảng Thủy
 2. Thành phần tham gia:

– 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh.

 1. Nội dung, chương trình :

–   Ổn định tổ chức.

* Phần lễ:

–   Tuyên bố lý do.

–   Thầy Hoàng Minh Quang phụ trách trường đọc diễn văn lễ phát động.

*  Phần hội:

 1. Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018: Thầy Hoàng Minh Quang – Phụ trách trường.

Phát động học sinh quyên góp sách cho thư viện.

 1. 2. Đại diện học sinh phát biểu hưởng ứng học tập suốt đời: học sinh lớp 9.
 2. 3. Lễ gửi thông điệp học tập suốt đời

* Sau lễ Khai mạc Thư viện tổ chức trưng bày, giới thiệu, triển lãm, tổ chức tra cứu tài liệu tại Thư viện đến ngày 07/10/2018.

CỤ THỂ:

+ Ngày 03/10/2018:

– Sau lễ khai mạc Thư viện tổ chức hướng dẫn cho học sinh cách tra cứu tài liệu ở tủ mục lục.

+ Ngày 04/10/2018:

–  Cho học sinh viết bài “ cảm nhận qua cuốn sách đã đọc”

+ Ngày 05/10/2018:

– Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách ;tổ chức đọc sách tại phòng thư viện cho GV- HS toàn trường.

+ Ngày 06/10/2018:

– Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách ;tổ chức đọc sách tại phòng thư viện cho GV- HS toàn trường.

– Lập danh sách số lượng sách quyên qóp về thư viện.

+ Ngày 07/10/2018:

– Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách ;tổ chức đọc sách tại phòng thư viện cho GV -HS toàn trường.

– Rà soát lại kết quả bạn đọc đã thực hiện trong tuần.

– Báo cáo kết quả về phòng.

 

                                                             

     PHỤ TRÁCH TRƯỜNG                                Người lập kế hoạch

 

 

 

 

  Hoàng Minh Quang                                              Nguyễn Thị Lệ Hà