20191007_164155

BÁO CÁO Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

      PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG THỦY                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Số : 82/BC-THCS                               Quảng Thủy, ngày 23 tháng 04 năm 2021     BÁO CÁO Kết quả tổ…