IMG_0374

BAO CAO NGAY HOI DOC SACH

  UBND THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số:   01   /BC Quảng Thuỷ, ngày 12.tháng 10 năm 2017   BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC…
IMG20161219004

NGÀY HỘI VIOLYMPIC

Ngày 19/12/2016 .Trường THCS Quảng Thủy tổ chức hội thi violympic cấp trường cho toàn thể học sinh . Đ/C Hoàng Minh Quang chủ trì